INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Informace o alergiích na potraviny systematicky nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje. Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví studenta v rámci výuky.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

1. Totožnost a kontaktní údaje správců

1.1.   Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen „správci“) jsou HESU, z.s., se sídlem Halenkovská 484/10, Zličín, 155 21, Praha 5, identifikační číslo: 04561163, HESU – Liberec, z.s, se sídlem Zeyerova 296/8, Liberec I-Staré Město, identifikační číslo: 04701399, HESU – České Budějovice, z.s, se sídlem Fráni Šrámka 1300/6, identifikační číslo: 04664345 (dále jen „sportovní oddíl“) a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123 (dále jen „ČAS“).

1.2.   Kontaktní údaje sportovního oddílu jsou následující: adresa pro doručování Halenkovská 484/10, Zličín, 155 21, Praha 5, adresa elektronické pošty hesu@hejnova.cz, telefon 233354529. Kontaktní údaje ČAS jsou následující: adresa pro doručování Diskařská 2431/4, Praha 6, adresa elektronické pošty atletika@atletika.cz, telefon 233 014 400.

1.3.   Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4.   Vaším kontaktním místem je sportovní oddíl.

2. Účely a právní základy zpracování osobních údajů

2.1.   Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou:

2.1.1.   plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování sportovních tréninků a jiných)

2.1.2.   zajištění uzavření základního pojištění v rámci státního systému sportu prostřednictvím státem řízených organizací ČAS nebo ČUS, zpracováváme rodné číslo, jméno, příjmení, bydliště a datum narození, přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy

2.1.3.   evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovním oddílu a související evidence v rámci ČAS nebo ČUS, včetně vedení uživatelských účtů v rámci webových portálů ČAS nebo ČUS, možnosti Vás kontaktovat, potřeby Vaší identifikace při vstupu do střežených prostor ČAS nebo ČUS (zejména vyhrazených sportovišť) a dále včetně evidence a vyhodnocování Vaší sportovní výkonosti, přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)

2.1.4.   evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení

2.1.5.   informování o změnách, novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem)

2.1.6.   zasílání obchodních sdělení některým ze správců či třetími osobami, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení

2.1.7.   pořizování fotografií – na webových stránkách sdílíme fotografie z kempů a tréninků svých svěřenců, prezentujeme se fotkami při medializaci organizovaných akcí a podobně. Fotografie jsou pořizovány zejména pro děti a účastníky akcí jako součást motivace pro zájem o sport a udržení vzpomínek. (oprávněný zájem)

2.1.8.   umožnění přístupu do rezervačního systému

2.1.9.   účetní a daňové účely

2.1.10.   splnění právní povinnosti

2.1.11.   komunikaci s Vámi

2.2.   Kategorie osobních údajů zpracovávané pro jednotlivé účely zpracování jsou uvedeny v příloze č. 1.

2.3.   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

3.1.   Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik) je založeno na oprávněných zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být zejména pořadatelé závodů, národní či mezinárodní sportovní asociace a subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace účastníků závodů a vedení historických statistik, a na informování veřejnosti o průběhu sportovních klání.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1.   Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence členství či jiné účasti ve sportovním oddílu dle čl. ‎2.1.1. budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu ke sportovnímu oddílu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4.2.   Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. ‎2.1.2. budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby dle čl. ‎3.

4.3.   Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3. budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

5. Úloha společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů

5.1.   Společnou správu Vašich osobních údajů vykonávají správci v souladu se smlouvou uzavřenou mezi nimi dle čl. 26 nařízení. Tato smlouva vymezuje mimo jiné podíly správců na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a čl. 14 nařízení. Osobní údaje od Vás shromažďuje sportovní oddíl a plní za správce informační povinnost vůči Vám dle čl. 13 nařízení.

5.2.   Bez ohledu na ustanovení čl. ‎5.1. můžete vykonávat svá práva vyplývající z nařízení a vztahující se ke zpracovávaným osobním údajům, včetně práva na náhradu újmy, u každého ze správců a vůči každému z nich.

6. Další příjemci osobních údajů

6.1.   Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí působí, subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, subjekty zajišťující technické, organizační či statistické služby pro správce a dále orgány veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský výbor. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3. pak budou také marketingoví partneři správců.

6.2.   Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. ‎2.1.2. mohou být zveřejněny.

6.3.   Správci nemají v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Evropské atletické asociaci do Švýcarska a dále s výjimkou předání Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3. do Spojených států amerických společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnost The Rocket Science Group LLC je certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

7. Práva subjektu údajů

7.1.   Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2.   Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3.   Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro členství ve sportovním oddílu a pro plnění cílů ČAS. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné se stát členem sportovního oddílu. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely marketingu není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k Vašemu členství ve sportovním oddílu či pro plnění cílů ČAS.

7.4.   Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (a to v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce hesu@hejnova.cz.

7.5.   Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8. Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a uchazečů o zaměstnání

8.1. Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu

  • identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození,
  • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
  • fotografie zaměstnance,
  • údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosažené vzdělání, dosavadní odborná praxe apod.),
  • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona (pouze pro zaměstnance a smluvní pracovníky).

Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

PŘÍLOHA č. 1 – Kategorie osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely

Pro účely evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovním oddílu dle čl. ‎2.1.1 mohou být zpracovávány následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, rodné číslo, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, velikost oblečení, velikost obuvi, informace o typu členství, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, datum lékařské prohlídky, informace o hostování (včetně historie), historie registrace a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, plány na výkon, výkonnostní skupina, plány výcvikových táborů, osobní trenér.

U trenérů mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: trenérská třída, platnost registrace, datum školení, historie školení, specializace.

Pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. ‎2.1.2. mohou být zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace o zákazu činnosti, informace o hostování (včetně historie), historie registrace a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, osobní trenér.

Pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3. budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, velikost oblečení, velikost obuvi.

To top